Klub Piłkarski Lechia Zielona Góra

Oficjalna strona Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra
Polecamy
Inne

- Linki

-
Banery

Info

ekran: 800x600
min. IE 4, NC 4x
polskie zn. ISO 8859-2
webmaster@lechia.zgora.pl

Nasz Provider

Statut


STATUT KLUBU SPORTOWEGO LECHIA
ZIELONA GÓRAROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Klub Sportowy "LECHIA” zwany dalej w skrócie KS LECHIA jest stowarzysze¬niem oraz organizacją pożytku publicznego, posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz przepisami niniejszego statutu.

§ 2
Terenem działania KS LECHIA jest obszar województwa lubuskiego.

§ 3
Siedzibą władz KS LECHIA jest miasto Zielona Góra.

§ 4
KS LECHIA może być członkiem organizacji sportowych, a także udziałowcem / akcjonariuszem spółek na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 5
KS LECHIA używa pieczęci, odznak, barw i emblematów zgodnie z obowiązu¬jącymi w tym zakresie przepisami.

§ 6
KS LECHIA opiera działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy, Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania


§ 7
Celem KS LECHIA jest krzewienie kultury fizycznej oraz różnych form sportowych i rekreacyjnych na rzecz społeczeństwa,

§ 8
Dla osiągnięcia swoich celów KS LECHIA stosuje następujące środki działania:
1 zmierza do objęcia swym zasięgiem jak największej liczby uzdolnionej młodzieży
Skupionej w sekcjach sportowych
2 zmierza do stworzenia właściwych warunków w celu podnoszenia sportu,
3 prowadzi szkolenie specjalistyczne w określonych dziedzinach sportu,
4 uczestniczy we współzawodnictwie sportowym,
5 organizuje imprezy i zawody sportowe,
6 współdziała z władzami sportowymi oraz organizacjami kultury fizycznej i sportu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9
Członkowie KS LECHIA dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. wspierających,
4. honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów KS LECHIA i złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do klubu,
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu KS LECHIA.

§ 11
1) Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów, a uczniowie dodatkowo zezwolenie władz szkolnych.
2) Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości uczestnik staje się członkiem zwyczajnym KS LECHIA.
3) Przyjmowanie i skreślenie z listy uczestników następuje na podstawie uchwały Zarządu KS LECHIA.

§ 12
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
2) popierająca cele KS LECHIA, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia.
3) 2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu KS LECHIA.

§ 13
1) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów i zadań KS LECHIA.
2) Członek honorowy, będący osobą prawną jest reprezentowany przez swojego upoważnionego przedstawiciela.
3) Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia członków KS LECHIA.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz KS LECHIA.
2. Prawo korzystania z pomocy i urządzeń KS LECHIA.
3. Prawo składania wniosków dotyczących działalności KS LECHIA.
4. Prawo brać czynny udział w zawodach i imprezach sportowych.
5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Zarządu KS LECHIA.

§ 15
Uczestnicy mają prawo:
1. Korzystania z pomocy, obiektów i urządzeń, sprzętu sportowego KS LECHIA.
2. Brać czynny udział w zawodach i imprezach sportowych.
3. Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Zarządu KS LECHIA.

§ 16
1. Członkom wspierającym i honorowym, będącymi osobami fizycznymi przysługują uprawnienia członków zwyczajnych.
2. Członkom wspierającym i honorowym, będącymi osobami prawnymi
przysługują uprawnienia członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

§ 17
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 18
Członkostwo ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu KS LECHIA z powodu:
a/ nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres 3 miesięcy,
b/ działalności nie zgodnej z celami KS LECHIA.
3. Skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkowo pozbawienia praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
4. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu KS LECHIA.
5. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem.
Od uchwały Zarządu KS LECHIA o skreślenia lub wykluczenie zainteresowa¬nemu członkowi przysługuje prawo odwołania do walnego zgromadzenia członków, które ostatecznie rozstrzyga sprawę.

ROZDZIAŁ IV
Władze KS LECHIA ZIELONA GÓRA


§ 19
Władzami KS LECHIA są:
1. Walne zgromadzenie członków.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.

§ 20
1. Najwyższą władzą KS LECHIA jest walne zebranie członków.
2. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne zebranie członków jest zwoływane raz na rok.
4. O terminie walnego zebrania członków wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zarząd KS LECHIA zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem.

§ 21
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd KS LECHIA:
a/ z inicjatywy własnej,
b/ na żądanie Komisji rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków Klubu.
2. Zarząd KS LECHIA zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały i na zasadach określonych w § 20 pkt 4.
3. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje nad sprawami dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

§ 22
W walnym zebraniu członków uczestniczą:
1. Członkowie KS LECHIA z głosem stanowiącym.
2. Zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 23
Uchwały walnego zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24
Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
1. Uchwalanie programu działania KS LECHIA oraz wytycznych do bieżącej działalności jego organów.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków KS LECHIA.
6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
8. Nadawanie godności członka honorowego.
9. Uchwalanie zmian statutu.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu KS LECHIA.
11. Podejmowanie innych działań, które wymagają decyzji walnego zebrania członków.

§ 25
1. Najwyższą władzą KS LECHIA w okresie między walnymi zebraniami jest Zarząd.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 26
Zarząd składa się z 5-15 członków.
Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/2 ustalonego składu.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, do 4 Wiceprezesów, Skarbnik i członkowie
Zarządu.

§ 27
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub działają¬cego w jego imieniu wiceprezesa.

§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności, budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w granicach określonych budżetem.
4. Zwoływanie walnych zebrań członków.
5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminowy wydawania wytycznych, uchwał i kontrola bieżąca działalności KS LECHIA.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych.
7. Decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładania kar.
8. Reprezentowanie KS LECHIA na zewnątrz.
9. Regulowanie składek członkowskich od członków Klubu - osobą odpowiedzialną z ramienia Klubu jest skarbnik.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz KS LECHIA.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą w szczególności;
1. Kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdań na walnym zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Sporządzanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 31
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Kontrola działalności Klubu odbywa się, co najmniej raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia


§ 32
1. Za wzorowe wykonanie obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań członkowie KS LECHIA mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
a/ pochwałę na piśmie,
b/ dyplom,
c/ nagrodę.
2. Decyzje w sprawie wyróżnienia podejmowane są przez Zarząd KS LECHIA.

ROZDZIAŁ VI
Majątek KS LECHIA


§ 33
1. Majątek stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz składają się:
a) a/ wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
b) b/ wpływy z działalności statutowej,
c) c/ świadczenia społeczeństwa, zapisy, darowizny i dotacje,
d) d/ dochody z imprez sportowych,
e) e/ inne dochody z działalności prowadzonej na podstawie uzyskanych zezwoleń,

§ 34
Majątek KS LECHIA może być użyty wyłącznie na cele statutowe i zabrania się.
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 35
Nabywanie, obciążenie i zbywanie majątku, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darowizn należy do Zarządu KS LECHIA.

§ 36
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych
za KS LECHIA, wymagane jest działanie upoważnionych członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz dyrektora klubu lub księgowego /skarbnika/.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie


§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 38
1. Uchwałę o rozwiązaniu KS LECHIA podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
2. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek KS LECHIA.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe


§ 39
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach przekazać majątek i wszelkie inne dokumenty w formie protokolarnej.

Sponsorzy

 

Urząd Miasta Zielona Góra

Eden Springs

Garman

Intermarche

LUG

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpakowski

PKS Zielona Góra

                                        


Pogoda

Pogoda w Zielonej Górze


Zielona Góra


W obiektywie


ReklamaWszelkie prawa zastrzeżone - www.SPORT.zgora.pl                                    Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl

Polecamy: informacje lubuskie | sport zielona góra