Klub Piłkarski Lechia Zielona Góra

Oficjalna strona Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra
Polecamy
Inne

- Linki

-
Banery

Info

ekran: 800x600
min. IE 4, NC 4x
polskie zn. ISO 8859-2
webmaster@lechia.zgora.pl

Nasz Provider

Regulamin Zarządu


Regulamin Zarzadu

R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U

Klubu Sportowego "LECHIA" Zielona Góra

PROJEKT


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Klubu Sportowego "Lechia" Zielona Góra,
zwaną dalej Klubem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu 
zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków,
oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Zarząd prowadzi swoją
działalność na podstawie okresowych planów pracy.

2. Sposób wyboru, skład liczebny, okres kadencji, kompetencje i podstawowe
formy pracy Zarządu określa Statut oraz uchwały Walnego Zebrania Członków. 


3. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.
Do kompetencji Zarządu należy / zgodnie z § 28 Statutu Klubu / :
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrani Członków,
2. Uchwalanie rocznych planów działalności, budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w granicach określonych budżetem.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu.
5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów, wydawanie wytycznych, podejmowanie uchwał i kontrola bieżąca działalności Klubu.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych.
7. Decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładania kar.
8. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
9. Egzekwowanie składek członkowskich od członków Klubu - osobą odpowiedzialną z ramienia Klubu jest Skarbnik


§ 3.
1. Zarząd podejmuje na swych posiedzeniach kolegialne decyzje w formie uchwał
i postanowień. Uchwały i decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 
obecności quorum. Decyzje Zarządu podlegają wpisaniu do rejestrów prowadzonych
przez Biuro Klubu. 
2. Pisma dotyczące praw i obowiązków Klubu / zgodnie z § 36 Statutu Klubu / wymagają 
podpisów dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa oraz Dyrektora Klubu lub księgowego / skarbnika /

II. PODZIAŁ CZYNNOŚCI I KOMPETENCJI.

§ 4.
1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, ustala wewnętrzny
podział funkcji oraz wybiera spośród swoich członków Prezydium Zarządu 
w skład, którego / zgodnie z § 26 Statutu Klubu / wchodzą:
- Prezes
- do 4 Wiceprezesów,
- Skarbnik
- członkowie 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes lub członek Zarządu.

§ 5.
1. Do kompetencji Prezesa należy kierowanie całokształtem prac Zarządu
Klubu, a w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
b) ogólny nadzór nad przestrzeganiem Statutu i uchwał Walnego 
Zebrania Członków Klubu ,
c) składanie na Walnym Zebrania Członków Klubu sprawozdania 
z działalności Zarządu,
d) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
e) podpisywanie - stosownie do uprawnień - pism w imieniu Klubu .

2. Prezes może imiennie upoważnić do reprezentowania Klubu w określonych
warunkach członków Zarządu, względnie innych działaczy, albo pracowników 
Biura Klubu.

§ 6.
Wiceprezesi oraz Sekretarz Zarządu Klubu powoływani są do prowadzenia i nadzorowania spraw organizacyjnych i szkoleniowych Klubu, stosownie do dokonanego przez Zarząd podziału zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności.

III. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 7.
1.Zarząd wykonuje swoje funkcje społecznie.

2.Dla realizacji zadań statutowych Zarząd może powoływać działające 
czasowo komisje problemowe lub zespoły społeczne, jako organy doradcze
i opiniodawcze Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu / zgodnie z § 27 Statutu Klubu / odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 8.
Obsługę działalności Klubu, Zarządu, komisji problemowych zapewnia Biuro Klubu .


IV. PRZYGOTOWANIE I TRYB PRACY ZARZĄDU

§ 9. 
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w terminach przewidzianych w planach
pracy Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, albo na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Zarządu, z własnej inicjatywy
uzasadnionej potrzebami Klubu.

2. Porządek obrad Zarządu ustala Prezes w porozumieniu z Członkami Zarządu
na podstawie planów pracy Zarządu. Porządek obrad może być przez Zarząd 
zmieniony albo uzupełniony w wyniku głosowania przed przystąpieniem
do obrad.

3. Na posiedzenia Zarządu są zapraszani i uczestniczą z głosem doradczym:
przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, a także przewodniczący Komisji 
Problemowych Zarządu, nie będący jego członkami.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również inne zaproszone przez
Zarząd osoby.

4. Obowiązek zawiadamiania członków Zarządu i zaproszonych gości oraz
przekazywania im przygotowanej dokumentacji obrad, najpóźniej na 10 dni
przed terminem posiedzenia, należy do Biura Klubu.

§ 10.
1. Posiedzenia Zarządu są jawne. W uzasadnionych przypadkach może Zarząd 
postanowić o poufności obrad albo ich części.

2. Sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu przedstawiają członkowie Zarządu
według właściwości.

3. W dyskusji nad rozpatrywanymi sprawami Prezes udziela głosu w kolejności
zgłoszeń. Spośród wniosków dotyczących treści decyzji Zarządu najpierw
poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.

4. Zarząd może upoważnić określonych członków Zarządu do ustalenia z Prezesem
ostatecznej redakcji treści powziętej prze Zarząd decyzji.

§ 11.
1. Z obrad Zarządu sporządza się protokół, do którego załącza się dokumenty
będące przedmiotem obrad na posiedzeniu. 
Protokół po zatwierdzeniu przez Zarząd, podpisuje przewodniczący danego
posiedzenia i protokolant. 

2. Poprawki do protokółu mogą być wnoszone tylko przez uczestników posiedzenia
i po przyjęciu przez Zarząd podlegają uwzględnieniu w tekście danego protokółu.

3. Protokóły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w Biurze Klubu i są dostępne
dla członków Zarządu i pracowników Biura, a także dla organów kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 12.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu 
i może być zmieniony w tym samym trybie.

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.Regulamin przyjęty na posiedzeniu
Zarządu KS "Lechia" Zielona Góra w dniu 22 lipca 2007 rokuZa Zarząd

Jerzy Materna

Prezes KS "Lechia" Zielona Góra


Sponsorzy

 

Urząd Miasta Zielona Góra

Eden Springs

Garman

Intermarche

LUG

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpakowski

PKS Zielona Góra

                                        


Pogoda

Pogoda w Zielonej Górze


Zielona Góra


W obiektywie


ReklamaWszelkie prawa zastrzeżone - www.SPORT.zgora.pl                                    Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl

Polecamy: informacje lubuskie | sport zielona góra