Klub Piłkarski Lechia Zielona Góra

Oficjalna strona Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra
Polecamy
Inne

- Linki

-
Banery

Info

ekran: 800x600
min. IE 4, NC 4x
polskie zn. ISO 8859-2
webmaster@lechia.zgora.pl

Nasz Provider

Regulamin imprezy masowej


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
- meczu piłki nożnej


Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej - meczów piłki nożnej:
 
Rozdział I
Zakres obowiązywania

1.    Regulamin dotyczy wszystkich meczów piłki nożnej organizowanych na terenie stadionu MOSiR Zielona Góra usytuowanego w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 37.

2.    Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
a.    sposób organizacji imprezy masowej;
b.    obowiązki uczestników imprezy masowej;
c.    warunki uczestnictwa;
d.    uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e.    zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3.    Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.    Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2.    Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej (tj. karnety, bilety jednorazowe oraz imienne zaproszenia) oraz imienne karty kibica wydane przez podmiot zarządzający rozgrywkami.
3.    Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nie posiadającej karty kibica w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy kibiców drużyny przyjezdnej.
4.    Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby posiadające karty kibica, osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.
5.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 są imienne i nie podlegają przekazaniu innej osobie lub odsprzedaży.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.    Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a.    posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na stadion oraz dokument tożsamości lub kartę kibica;
b.    zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
c.    zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d.    stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

2.    Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Stadion.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

1.    Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a.    wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b.    wobec której wydano zakaz zagraniczny lub klubowy zakaz stadionowy,
c.    odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
d.    znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e.    zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f.    małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką opiekuna.

2.    Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się:
a.    używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b.    używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c.    wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d.    rzucania przedmiotami;
e.    spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
f.    uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g.    rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu;
h.    używania środków pirotechnicznych itp.;
i.    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu stadionu oraz niszczenia infrastruktury stadionu;
j.    nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3.    Zabrania się wnoszenia na stadion i posiadania na meczu:
a.    przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b.    materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c.    alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
d.    zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
e.    pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f.    materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g.    butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
h.    kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i.    urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez internet  za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j.    przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
 
4.    Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku,

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.    Uczestnik imprezy ma prawo:
a.    przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia stadionu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b.    w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
c.    do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d.    korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e.    korzystać z pomocy medycznej.

2.    Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a.    niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
b.    składania skarg i wniosków;
c.    żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Stadion z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

1.    Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2.    Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca
z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3.    Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową – mecz piłki nożnej.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.    zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
b.    dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku
c.    unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
5.    Regulamin imprezy masowej – meczy piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 roku.
6.    Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na stronie internetowej klubu www. lechia.zgora.pl oraz poprzez rozplakatowanie przy bramach wejściowych na imprezę.

Sponsorzy

 

Urząd Miasta Zielona Góra

Eden Springs

Garman

Intermarche

LUG

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpakowski

PKS Zielona Góra

                                        


Pogoda

Pogoda w Zielonej Górze


Zielona Góra


W obiektywie


ReklamaWszelkie prawa zastrzeżone - www.SPORT.zgora.pl                                    Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl

Polecamy: informacje lubuskie | sport zielona góra